Þessi grein birtist upphaflega í Stundinni fyrir meira en 2 árum.

Sjálfstæðisflokkurinn sér „efnahagsleg tækifæri“ vegna loftslagsbreytinga

Sjálf­stæð­is­flokk­ur­inn legg­ur mik­ið upp úr því að fylgja eigi áfram þeirri efna­hags­stefnu sem mót­uð hafi ver­ið und­ir for­ystu flokks­ins. Eng­ar til­greind­ar til­lög­ur eru sett­ar fram um breyt­ing­ar á skatt­kerf­inu en lögð áhersla á auk­ið vægi einkafram­taks­ins og að rík­ið dragi úr að­komu sinni.

Sjálfstæðisflokkurinn sér „efnahagsleg tækifæri“ vegna loftslagsbreytinga
Bjarni hringir í kjósendur Sjálfstæðisflokkurinn telur heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar samræmast illa sjónarmiðum um réttaröryggi og fyrirsjáanleika. Mynd: xd.is

Í loftslagsbreytingum felast ekki ógnir heldur tækifæri og efnahagslegur ávinningur. Þetta er inntak kosningaáherslna Sjálfstæðisflokksins í loftslags- og umhverfismálum. Flokkurinn telur þannig að í loftslagsmálum séu tækifæri fyrir bændur til að ná fram aukinni arðsemi og að í aðgerðum sem ráðast þurfi í til að stemma stigu við loftslagsbreytingum felist „efnahagsleg tækifæri“. Hvergi er minnst á samdrátt í neyslu og engin markmið eru sett fram um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki nýta „boð og bönn“ til að draga úr mengun eða sóun heldur „jákvæða hvata“.

Auka á einkarekstur og veg einkaframtaksins, einfalda á regluverk, fækka á ríkisstofnunum og draga ríkið út úr fyrirtækjarekstri, tryggja samkeppnishæfni og beita jákvæðum hvötum en ekki boðum og bönnum. Þetta eru leiðarstefin í kosningastefnu Sjálfstæðisflokksins í flestum málaflokkum. Hins vegar er sjaldnast nefnt hvernig einfalda eigi regluverk, hvaða ríkisstofnanir megi missa sín, með hvaða hætti samkeppnishæfni verði tryggð eða hvaða jákvæðu hvötum skuli beita.

Sjálfstæðisflokkurinn hélt flokksráðsfund sinn um liðna helgi og samþykkti þar stjórnmálaályktun sem jafnframt inniheldur kosningaáherslur flokksins. Mikið er lagt upp úr því að flokkurinn hafi mótað þá efnahagsstefnu sem fylgt hafi verið á Íslandi frá árinu 2013 og áfram eigi að vinna eftir þeirri stefnu.

Sóttvarnaraðgerðir miðist ekki við stöðu Landspítala

Fyrst er þó tiltekið að flokkurinn telur að slaka verði á sóttvarnaraðgerðum í ljósi þess að nær öll þjóðin sé bólusett. „Sóttvarnaaðgerðir til lengri tíma geta ekki tekið mið af stöðu Landspítala heldur þarf skipulag og stjórnun spítalans að taka mið af aðstæðum á hverjum tíma,“ segir í stjórnmálaályktuninni en tilgreint að auka verði svigrúm heilbrigðiskerfisns, bæði fjárhagslega og skipulagslega. Ekki kemur fram hversu mikið eigi að auka svigrúmið fjárhagslega, né hvert það fjármagn á að renna.

Í ályktuninni er vikið nánar að skipulagi heilbrigðisþjónustu og þar er tiltekið að draga þurfi úr annarri starfsemi Landspítala en bráðalækningum rannsóknum og háskólakennslu, sem og stærri og flóknari aðgerðum og sóttvörnum. Til þess að svo megi vera þurfi að styrkja samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir, sérfræðilækna og aðra sjáflstætt starfandi aðila.

Í umfjöllun um heilbrigðismál er ítrekað að nýta eigi einkaframtakið mun betur og markvissar, meðal annars svo almenningur og heilbrigðisstarfsfólk eigi kost á fleiri en einum valkosti þegar kemur að sjúkrahússtarfsemi og almennri heilbrigðisþjónustu. Hins vegar segir einnig að „langir biðlistar og tvöfalt heilbrigðiskerfi eru þjóðarskömm í velferðarsamfélagi þar sem allir eiga að njóta góðrar þjónustu án tillits til efnahags eða þjóðfélagsstöðu“. Ganga þurfi frá samningum við rekstraraðila í heilbrigðisþjónustu segja á lögbundna þjónustutryggingu. „Sjúkratryggingar beri ábyrgð á því að sá sem þarf á þjónustu að halda fái hana innan ákveðins tíma – ásættanlegs biðtíma.“

Boða sérstaka lífeyrisuppbót

Hvað varðar velferðarmál boðar Sjálfstæðisflokkurinn að taka eigi upp sérstaka lífeyrisuppbót til fólks sem hafi áunnið sér takmörkuð lífeyrisréttindi með viðbótargreiðslu úr lífeyrissjóði sem skerðist ekki vegna annarra tekna fólks. Ekki kemur fram hver sú upphæð gæti orðið né við hvaða mörk lífeyrisgreiðslna á að miða, og þar af leiðandi er ekkert mat lagt á hver kostnaður gæti skapast með slíkum uppbótargreiðslum.

Í frekari umfjöllun um málefni eldri borgara segir ennfremur að byggja verði upp öfluga dagþjónustu, fjölga þjónustuíbúðum og hjúkrunarrýmum. Ekki er tilgreint hver flokkurinn telur vera þörfina á rýmum á hjúkrunarheimilum eða nauðsynlega fjölgun þjónustuíbúða. Þá er ekki tiltekið hversu háum fjárhæðum ætti að veita til þessara verkefna. Hins vegar er tiltekið að ástæða sé til að nýta í meira mæli sjálfstætt starfandi fyrirtæki á þessu sviði.

Sjálfstæðisflokkurinn telur þörf á að bæta kjör öryrkja, með því að endurskoða tryggingakerfi þeirra frá grunni og tryggja fjárhagslegt sjálfstæði þeirra. Ekkert kemur fram um hækkun á lífeyri í þeim efnum en flokkurinn vill að stuðlað sé að því að öryrkjar hafi ávinning af því að afla sér tekna á almennum vinnumarkaði, án þess að verða fyrir skerðingu á örorkulífeyri.  

Rekstur ríkissjóðs verði jákvæður við lok kjörtímabilsins

Í umfjöllun um efnahagsmál segir að markmiðið sé að rekstur ríkissjóðs verði orðinn jákvæður fyrir lok næsta kjörtímabils. Það verði fyrst og fremst gert með auknum útflutningstekjum og umbótum í opinberum rekstri. Hverjar þær auknu útflutningstekjur eiga að vera er ekki tilgreint en að öllum líkindum er ekki síst verið að vísa til ferðaþjónustunnar. Í sérstökum kafla um hana er enda sagt að ferðaþjónusta sé og verði einn af máttarstólpum íslenskrar atvinnusköpunar og gjaldeyrisöflunar og tryggja verði samkeppnishæfni hennar og stilla gjaldheimtu í hóf. Ekkert kemur fram um hvernig samkeppnishæfni greinarinnar verði tryggð og með öllu er óljóst til hvaða gjaldheimtu er verið að vísa.

Í frekari umfjöllun um efnahagsmál er tiltekið að forgangsraða þurfi verkefnum og virkja einkaframtakið betur við veitingu opinberrar þjónustu. Hvaða forgangsröðun er um að ræða er ekki nefnt sérstaklega en víða í kosningastefnunni er hins vegar fjallað um einkaframtakið og aukna aðkomu einkaaðila að verkefnum hins opinbera. Nefnt er að Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft forgöngu um að fækka ríkisstofnunum og miðað við hversu mikil áhersla er lögð á að halda eigi áfram á þeirri vegferð sem flokkurinn hafi leitt í efnahagsmálum síðustu átta árin má gera ráð fyrir að ríkisstofnunum verði áfram fækkað fái Sjálfstæðisflokkurinn ráðið. Hvaða ríkisstofnanir geti átt von á að lenda undir hnífnum er ekki tilgreint, nema að möguleg sameining Samkeppniseftirlitsins og Neytendastofu er nefnd. Hvergi er talað um beinan niðurskurð á ríkisútgjöldum í kosningastefnunni.

Vilja einfalda regluverk en nefna fá dæmi

Í stjórnmálaályktuninni hreykir Sjálfstæðisflokkurinn sér af því að skattkerfisbreytingar sem hann hafi haft forystu um frá árinu 2013 hafi miðað að því að létta byrðar launafólks og styrkja afkomu fyrirtækja. Í kosningastefnu flokksins eru hins vegar ekki boðaðar handfastar aðgerðir í skattamálum, hvorki lækkun skatta, hækkun eða aðrar breytingar á skattkerfinu. Þá er ekki að finna stefnumál sem augljóst er að muni afla ríkissjóði beinharðra tekna.

Í umfjöllun um atvinnulíf er lögð mikil áhersla á að einfalda regluverk. Almennt er talað með þeim hætti en fá dæmi tiltekin um hamlandi regluverk sem þurfi að breyta. Þó er tilgreint í kafla um landbúnaða að regluverk megi ekki hamla nýsköpun, svo sem sölu afurða beint frá býli.

„Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að leiða útgönguna út úr frumskógi reglugerða og hamlandi opinberra afskipta af byggingariðnaðinum“

Þá er einnig fjallað um byggingageirann og vill Sjálfstæðisflokkurinn lækka byggingakostnað, sem sé einn sá hæsti í Evrópu og fasteignaverð því hærra en það þurfi að vera. „Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að leiða útgönguna út úr frumskógi reglugerða og hamlandi opinberra afskipta af byggingariðnaðinum.“ Ekki er fjallað um hvað í regluverkinu sé svo hamlandi.

Ekki ógn heldur tækifæri

Í landbúnaðarkaflanum er sett fram sú skoðun að loftslagsmál séu ekki ógn heldur tækifæri. Landbúnaður sé mikilvægur í aðgerðum í loftslagsmálum og ekki verði um það deilt að loftslagsmál muni leika lykilhlutverk í þróun íslensks landbúnaðar. „Hér er ekki um ógn að ræða heldur tækifæri fyrir bændur til að ná fram aukinni hagkvæmni og arðsemi.“

„Í aðgerðunum felast efnahagsleg tækifæri“
um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum.

Svo vikið sé að loftslagsmálum og náttúruvernd, eins og þeir málaflokkar eru kynntir í stefnu flokksins, birtist ítrekað sú skoðun að í loftslagsmálum felist miklir möguleikar. Þannig segir að Sjálfstæðisflokkurinn sé og ætli áfram að vera leiðandi í aðgerum sem séu nauðsynlegar til að stemma stigu við loftslagsbreytingum. „Í aðgerðunum felast efnahagsleg tækifæri,“ segir í ályktun flokksins.

Fullyrt er að loftslagsmál og orkumál verði ekki skilin að og að staða Íslands sé í flestu öfundsverð enda séu ómetanleg tækifæri fyrir landið til að verða leiðandi í grænni orkubyltingu, hverfa frá notkun jarðefnaeldsneytis og taka upp umhverfisvæna orkugjafa. Efnahagslegur ávinningur þess sé mikill enda verji Íslendingar árlega á bilinu 80 til 120 milljörðum í kaup á eldsneyti.

Hvergi er fjallað um tímasetningar er varða orkuskipti. Engin loftslagsmarkmið eru heldur nefnd í stefnunni, ekki er fjallað um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, hvorki er varðar hlutafall eða tímamörk.

Að mati Sjálfstæðisflokksins er eignarrétturinn og einkaframtakið besta náttúruverndin og ber að virkja einstaklinginn með jákvæðum hvötum í þeim efnum. Þá er tilgreint að ráðast þurfi í markvissar aðgerðir til að draga úr plastmengun, „án boða og banna. Hvatar til breyttrar umgengni um plast eru hvað árangursríkastir.“ Ekki kemur fram hvaða hvata á að nýta í þeim efnum.

Flokknum er tíðrætt um jákvæða hvata enda segir í næstu málsgrein um umhverfismál að á „grunni jákvæðra hvata“ geti framleiðendur, smásalar og neytendur minnkað matarsóun „um helming á næstum [svo] tíu árum.“ Hvaðan það mat er fengið kemur ekki fram og ekki er heldur tilgreint hvaða jákvæðu hvata flokkurinn vill nota í þessum efnum.

Hóflegt og sanngjarnt gjald

Í umfjöllun um sjávarútveg er lögð áhersla á að um sé að ræða burðarás í atvinnulífi um land allt. „Nauðsynlegt er að gjaldheimta í sjávarútvegi dragi ekki úr samkeppnishæfni á alþjóðamarkaði og fjárfestingu í greininni.“ Frekar er fjallað um nýtingu auðlinda síðar í ályktuninni og þar er tilgreint að „þær atvinnugreinar sem nýta náttúruauðlindir í eigu hins opinbera eiga að greiða hóflegt og sanngjarnt gjald fyrir. Þá þarf að gæta þess að nýtingar- og eignarréttur sé virtur í hvívetna.“ Ekki er tilgreint hvað sanngjarnt gjald eða hóflegt sé og ekki er minnst á neinar breytingar á afgjaldi fyrir fiskveiðiauðlindina sérstaklega.

„Nauðsynlegt er að gjaldheimta í sjávarútvegi dragi ekki úr samkeppnishæfni á alþjóðamarkaði og fjárfestingu í greininni“

Sem fyrr er það eitt grunnstefið í stefnu flokksins að afskipti ríkisins af atvinnumálum séu með minnsta móti. Þannig eigi ríkið ekki að standa í fyrirtækjarekstri og draga eigi það út úr samkeppnisrekstri. Því sé mikilvægt að ríkið selji eignarhluti sína í fjármálafyrirtækjum á næstu árum.

Í stefnu flokksins er varðar samgöngur kemur fram að flokkurinn fagni áformum um stóraukin framlög til samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu. Ráðst eigi í það sem flokkurinn kallar flýtiframkvæmdir í samgöngum „á grundvelli fjölbreyttari fjármögnunar og samstarfs við einkaaðila, en þannig er hægt að ná fram hraðari uppbyggingu samgöngumannvirkja“. Er Sundabraut sérstaklega nefnd í þessu samhengi. Reykjavíkurflugvöllur á þá að verða óskertur í Vatnsmýri þar til annar jafn góður eða betri kostur sé tilbúinn til notkunar. Ekki er því tekið fyrir að flugvöllurinn verði færður.

Vilja draga verulega úr umfangi RÚV

Sjálfstæðisflokkurinn vill leggja áherslu á öruggt húsnæðiskerfi, hvort sem er til eignar eða leigu. „Sjálfstæðisflokkurinn mun fjarlægja hindranir og auðvelda ungu fólki að eignast eigið húsnæði, en einnig stuðla að virkum leigumarkaður eins og þekkist víðast hvar í nágrannalöndunum.“ Hverjar þær hindranir eru kemur ekki fram og ekki er heldur tekið fram hvernig auðvelda eigi ungu fólki að eignast eigið húsnæði, eða hvernig stuðlað verður að virkum leigumarkaði. Þó vill flokkurinn að heimild til að ráðstafa sérseignarsparnaði inn á íbúðalán verði lögfest til frambúðar með sömu reglum og teknar hafa verið upp vegna fyrstu íbúðakaupa.

Í umfjöllun um málefni sveitarfélaga segir í ályktun Sjálfstæðisflokksins að endurskoða þurfi verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Ekki er frekar skýrt með hvaða hætti sú endurskoðun á að fara fram eða til hvaða þátta hún myndi ná, hvort að verkefni yrðu færð í meira mæli til sveitarfélaganna eða hvort ríkið tæki til sín verkefni.

Nýta á kosti einkframtaksins meðfram opinberum rekstri í menntamálum, að því er segir í stefnu Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn vill að ríkið greiði hið sama með hverjum námsmanni óháð því rekstrarformi sem á við um hvern skóla. Þá eigi grunnskólar að leggja aukna áherslu á list- og tæknigreinar og tryggja að menntastofnanir geti mætt auknum áhuga og sívaxandi þörf fyrir iðn- og tæknimenntað starfsfólk.

Fjallað er um stöðu fjölmiðla í stefnu flokksins og kemur þar fram að Sjálfstæðisflokkurinn leggist gegn beinum ríkisstyrkjum til einkarekinna fjölmiðla. Takmarka eigi hins vegar verulega umfang Ríkisútvarpsins og bæta skattaumhverfi fjölmiðla, í því skyni að tryggja rekstur þeirra.

Styrkja á lögregluna

Sjálfstæðisflokkurinn er þeirrar skoðunar að styrkja þurfi lögregluna með því að fjölga lögreglumönnum og bæta aðstöðu þeirra og búnað. „Áfram þarf að taka á kynbundnu ofbeldi og leggja áherslu á að stytta ferli réttarvörslukerfisins og auka traust til þess,“ segir ennfremur um löggæslu og réttarkerfið.

„Útlendingalöggjöfina þarf að þróa áfram af ábyrgð, raunsæi og mannúð“

Fjallað er um innflytjendur í stefnum flokksin og þeir sagðir auðga bæði menningu og efnahag. Flokkurinn vill að fólki utan Evrópska efnahagssvæðisin sem getur fengið störf hér á landi verði auðveldað að koma til landsins. Stytta þurfi og einfalda ferla og kerfi er varði umsækjendur um alþjóðlega vernd. „Útlendingalöggjöfina þarf að þróa áfram af ábyrgð, raunsæi og mannúð.“

Áfram pólitískur ómöguleiki?

Hvað varðar utanríkismál áréttar Sjálfstæðisflokkurinn þá skoðun að hagsmunum Íslands sé best borgið utan Evrópusambandsins. „Mikilvægt er að tryggja að aðildarviðræður verði ekki teknar upp að nýju án samþykkis í þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir í stefnunni. Fyrir kosningar árið 2013 var það lofuðu helstu frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins, þar á meðal Bjarni Benediktsson formaður flokksins, því ítrekað að fram færi þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við Evrópusambandið, og þá helst á fyrri hluta þess kjörtímabils. Í viðtali við Bjarna í Kastljósi RÚV í febrúar 2014 var hins vegar annað hljóð komið í strokkinn. Þar sagði Bjarni: „Ég get ekki fyllilega staðið við það að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við höldum áfram viðræðum við Evrópusambandið þar sem það er pólitískur ómöguleiki til staðar.“ Umrædd þjóðaratkvæðagreiðsla fór aldrei fram og Gunnar Bragi Sveinsson, þáverandi utanríkisráðherra, dró umsóknina í reynd til baka með bréfi til sambandsins 1. mars árið 2015.

„Heildarendurskoðun sem umturnar öllum ákvæðum stjórnarskrárinnar samræmist illa sjónarmiðum um réttaröryggi og fyrirsjáanleika“

Enn fremur kemur fram í stefnu Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum að Ísland eigi áfram að eiga aðilda að NATO en aðildin og varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna tryggi öryggi landsins.

Stefna Sjálfstæðisflokksins í stjórnarskrármálum er sú að tilefni sé til endurskoðunar ákveðinna þátta stjórnarskrárinnar. Hins vegar þurfi að hyggja vel að þeim breytingum og gefa ráðrúm innan þings sem utan til að gaumgæfa tillögur um breytingar. „Heildarendurskoðun sem umturnar öllum ákvæðum stjórnarskrárinnar samræmist illa sjónarmiðum um réttaröryggi og fyrirsjáanleika.“

Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 24,2 prósenta fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem RÚV greindi frá í gær. Það myndi skila flokknum 17 þingmönnum. Miðað við könnunina myndi núverandi ríkisstjórn ekki halda, fengi 31 þingmann kjörinn.

Í könnun MMR fyrir Morgunblaðið sem birtist 26. ágúst mældist flokkurinn með því sem næst sama stuðning, 23,9 prósent, og einnig 17 þingmenn. Í könnun Maskínu fyrir Stöð 2 sem var birt 24. ágúst mældist stuðningur við Sjálfstæðisflokkinn 23,4 prósent. Í alþingiskosningunum 2017 fékk flokkurinn 25,2 prósent atkvæða og 16 kjörna þingmenn.  

Kjósa
0
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Heimildin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Alþingiskosningar 2021

„Það er enginn dómari í eigin sök“
Fréttir

„Það er eng­inn dóm­ari í eig­in sök“

Magnús Dav­íð Norð­dahl, odd­viti Pírata í norð­vest­ur­kjör­dæmi í þing­kosn­ing­un­um 2021, seg­ir nið­ur­stöðu Mann­rétt­inda­dóm­stóls Evr­ópu um eft­ir­mál kosn­ing­anna ánægju­lega en á sama tíma kvíð­væn­lega. Dóm­ur­inn er áfell­is­dóm­ur yf­ir ís­lensk­um stjórn­völd­um sem nú þurfa að grípa til úr­bóta. Til þess þurfi stjórn­ar­skrár­breyt­ingu.
Inga Sæland vill ekki bregðast við ásökunum á hendur frambjóðanda Flokks fólksins
FréttirAlþingiskosningar 2021

Inga Sæ­land vill ekki bregð­ast við ásök­un­um á hend­ur fram­bjóð­anda Flokks fólks­ins

Inga Sæ­land, formað­ur Flokks fólks­ins, seg­ist ekki vilja bregð­ast við tölvu­pósti þar sem fram­bjóð­andi flokks­ins er sak­að­ur um að hafa brot­ið ít­rek­að á kon­um í gegn­um tíð­ina. Hún seg­ist ekki vita um hvað mál­ið snýst og ætli því ekki að að­haf­ast. Hún seg­ist þó hafa feng­ið ábend­ingu um sama mál nokkr­um dög­um fyr­ir kosn­ing­ar. Mis­mun­andi er eft­ir flokk­um hvaða leið­ir eru í boði til þess að koma á fram­færi ábend­ingu eða kvört­un um með­limi flokks­ins. Flokk­ur fólks­ins er til að mynda ekki með slík­ar boð­leið­ir.
Meðlimur í kjörstjórn kærir vegna „gruns um kosningasvik“ í Suðvesturkjördæmi
Fréttir

Með­lim­ur í kjör­stjórn kær­ir vegna „gruns um kosn­inga­svik“ í Suð­vest­ur­kjör­dæmi

Geir Guð­munds­son, með­lim­ur í kjör­stjórn Kópa­vogs, hef­ur lagt fram kæru til lög­regl­unn­ar á höf­uð­borg­ar­svæð­inu vegna fram­kvæmd kosn­inga í Suð­vest­ur­kjör­dæmi. Hann vill að lög­regla rann­saki kjör­gögn áð­ur en þeim er eytt, vegna full­yrð­inga um­boðs­manns Sósí­al­ista­flokks­ins um mis­mun­andi stærð kjör­seðla.
Þrír starfsmenn Hótels Borgarness tóku myndir í tómum talningasal
Fréttir

Þrír starfs­menn Hót­els Borg­ar­ness tóku mynd­ir í tóm­um taln­inga­sal

Starfs­menn Hót­el Borg­ar­nes höfðu óheft­an að­gang að óinn­sigl­uð­um at­kvæð­um í auð­um sal hót­els­ins með­an yfir­kjör­stjórn var ekki á staðn­um eft­ir að fyrstu taln­ingu lauk. Lög­regl­an get­ur ekki stað­fest hvort að starfs­menn­irn­ir hafi far­ið að svæð­inu sem kjör­gögn­in voru geymd vegna þess að starfs­menn­irn­ir hverfa úr sjón­ar­sviði eft­ir­lits­mynda­véla. Þrír starfs­menn tóku mynd­ir af saln­um og þá at­kvæð­um.

Mest lesið

Öryggisverðir gæta Bjarna – „Nokkuð góðir í að vera ósýnilegir“
2
Fréttir

Ör­ygg­is­verð­ir gæta Bjarna – „Nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir“

Bjarni Bene­dikts­son for­sæt­is­ráð­herra vill ekki kalla þá líf­verði, ör­ygg­is­verð­ina sem fylgja hon­um hvert fót­mál. „Þeir eru nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir þannig að ég geti sinnt mín­um störf­um,“ seg­ir hann. Áhættumat vegna ör­ygg­is ráð­herra rík­is­stjórn­ar Ís­lands er í sí­felldri end­ur­skoð­un, sam­kvæmt embætti rík­is­lög­reglu­stjóra.
Þórður Snær Júlíusson
4
Leiðari

Þórður Snær Júlíusson

Er það að gefa að minnsta kosti hálf­an millj­arð góð með­ferð op­in­bers fjár?

Fyrr­ver­andi rík­is­lög­reglu­stjóri með sterk flokk­spóli­tísk tengsl tók ákvörð­un um að gera vel við nána sam­starfs­menn sína rétt áð­ur en þeir fóru á eft­ir­laun og rétt áð­ur en hann þurfti að semja um starfs­lok. Kostn­að­ur­inn við þessa ákvörð­un er að minnsta kosti rúm­lega 500 millj­ón­ir króna og skatt­greið­end­ur bera hann. Tveir nú­ver­andi ráð­herr­ar voru kolrang­stæð­ir í yf­ir­lýs­ing­um sín­um um mál­ið að mati Hæsta­rétt­ar og nú­ver­andi dóms­mála­ráð­herra get­ur ekki feng­ið sig til að biðja um rann­sókn á því.
Grátrana sást á Vestfjörðum
5
Fréttir

Grátr­ana sást á Vest­fjörð­um

Grátr­ana sást á túni vest­ur í Djúpi á Vest­fjörð­um. Um er ræða sjald­séð­an flæk­ings­fugl og þyk­ir það tíðund­um sæta að hann hafi sést á þess­um slóð­um en hing­að til hafa þeir að­eins fund­ist á Aust­ur­landi og á Norð-Aust­ur­landi. Fugl­inn varð á vegi hjón­anna Kristjáns Sig­ur­jóns­son­ar og Áslaug­ar Ótt­ars­dótt­ur sem náðu af smella af nokkr­um mynd­um af trön­unni áð­ur en hún flaug á brott.

Mest lesið

Mest lesið í vikunni

Fékk ekki að segja bless við eiginmann sinn
2
Fréttir

Fékk ekki að segja bless við eig­in­mann sinn

Sara Sig­ur­björg Guð­munds­dótt­ir, eig­in­kona Precious Fel­ix Tani­mola sem var send­ur úr landi til Níg­er­íu í nótt, seg­ist ekki hafa feng­ið að kveðja hann: „Sím­inn var tek­inn af hon­um og ég fékk ekki að segja bless.“ Precious flúði til Ís­lands frá Úkraínu vegna stríðs­ins. Hon­um hafði ári áð­ur ver­ið boð­ið að spila þar fót­bolta með úkraínsku fé­lagsliði.
Skuldir á hvern íbúa í Garðabæ og Hafnarfirði nálgast tvær milljónir króna
5
Greining

Skuld­ir á hvern íbúa í Garða­bæ og Hafnar­firði nálg­ast tvær millj­ón­ir króna

Mik­ið er skegg­rætt um fjár­hags­stöðu sveit­ar­fé­laga á höf­uð­borg­ar­svæð­inu. Þeg­ar horft er á skulda­stöðu þess hluta rekst­urs þeirra sem er fjár­magn­að­ur með skatt­tekj­um er stað­an skást í Kópa­vogi og Reykja­vík en versn­ar hrað­ast í Garða­bæ og á Seltjarn­ar­nesi, þar sem veltu­fé frá rekstri var nei­kvætt í fyrra. Hafn­ar­fjörð­ur er eina sveit­ar­fé­lag­ið á höf­uð­borg­ar­svæð­inu sem var með veltu­fjár­hlut­fall, sem seg­ir til um getu sveit­ar­fé­lags til að borga skuld­ir sín­ar, um­fram það sem æski­legt er. Heim­ild­in rýndi í árs­reikn­inga sveit­ar­fé­lag­anna.
Hvað gerist í huganum þegar við hreyfum okkur?
8
ViðtalHlaupablaðið 2024

Hvað ger­ist í hug­an­um þeg­ar við hreyf­um okk­ur?

„Mögn­uð“ breyt­ing verð­ur á hug­an­um þeg­ar við hreyf­um okk­ur. Hreyf­ing virk­ar eins og þung­lynd­is­lyf á þau sem glíma við vægt eða miðl­ungs þung­lyndi. Endorfín, sem fást við hlaup, hafa áhrif á túlk­un til­finn­inga, deyfa sárs­auka og valda sælu­til­finn­ingu. Steinn B. Gunn­ars­son íþrótta- og lýð­heilsu­fræð­ing­ur veit­ir inn­sýn í áhrif­in og ráð til að fá hug­ann til að halda sig við hreyf­ing­una.
Öryggisverðir gæta Bjarna – „Nokkuð góðir í að vera ósýnilegir“
9
Fréttir

Ör­ygg­is­verð­ir gæta Bjarna – „Nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir“

Bjarni Bene­dikts­son for­sæt­is­ráð­herra vill ekki kalla þá líf­verði, ör­ygg­is­verð­ina sem fylgja hon­um hvert fót­mál. „Þeir eru nokk­uð góð­ir í að vera ósýni­leg­ir þannig að ég geti sinnt mín­um störf­um,“ seg­ir hann. Áhættumat vegna ör­ygg­is ráð­herra rík­is­stjórn­ar Ís­lands er í sí­felldri end­ur­skoð­un, sam­kvæmt embætti rík­is­lög­reglu­stjóra.

Mest lesið í mánuðinum

Skólastjórinn hættir eftir áralanga óánægju foreldra
1
Fréttir

Skóla­stjór­inn hætt­ir eft­ir ára­langa óánægju for­eldra

Móð­ir á Kirkju­bæj­arklaustri ætl­ar að flytja með börn­in sín úr bæn­um þar sem hún tel­ur ástand­ið í Kirkju­bæj­ar­skóla óvið­un­andi. Son­ur henn­ar hef­ur lít­ið mætt í skól­ann í á ann­að ár eft­ir at­vik í skól­an­um sem for­eldr­arn­ir kærðu til lög­reglu. Mál­ið var lát­ið nið­ur falla. Skóla­stjór­inn er nú á för­um en sveit­ar­stjór­inn seg­ir það „eng­um ein­um að kenna þeg­ar tveir deila“.
Rúlletta Róberts og vitnisburðir starfsfólks: „Þetta er bara rosalega mikið álag“
2
ÚttektRóbert Wessman, Alvogen og Alvotech

Rúll­etta Ró­berts og vitn­is­burð­ir starfs­fólks: „Þetta er bara rosa­lega mik­ið álag“

Starfs­menn Al­votech lýsa vinnu­álag­inu sem ómann­eskju­legu og hafa leit­að til stétt­ar­fé­laga út af ógreiddri yf­ir­vinnu og fleiri mál­um. Vinnu­að­stæð­urn­ar hafa ver­ið svona út af því að Al­votech hef­ur unn­ið að því að fá mark­aðs­leyfi fyr­ir sam­heita­lyf Humira í Banda­ríkj­un­um. Fyr­ir­tæk­ið hef­ur veðj­að öllu á þetta lyf en sala á því hef­ur dreg­ist sam­an og sam­heita­lyfj­um þess hef­ur alls ekki geng­ið eins vel í Banda­ríkj­un­um og reikn­að var með.
Fékk ekki að segja bless við eiginmann sinn
6
Fréttir

Fékk ekki að segja bless við eig­in­mann sinn

Sara Sig­ur­björg Guð­munds­dótt­ir, eig­in­kona Precious Fel­ix Tani­mola sem var send­ur úr landi til Níg­er­íu í nótt, seg­ist ekki hafa feng­ið að kveðja hann: „Sím­inn var tek­inn af hon­um og ég fékk ekki að segja bless.“ Precious flúði til Ís­lands frá Úkraínu vegna stríðs­ins. Hon­um hafði ári áð­ur ver­ið boð­ið að spila þar fót­bolta með úkraínsku fé­lagsliði.
Ákveðið að saksækja þrjá í Lindsor-málinu rúmum 15 árum síðar
10
Skýring

Ákveð­ið að sak­sækja þrjá í Lindsor-mál­inu rúm­um 15 ár­um síð­ar

Sama dag og Geir H. Haar­de flutti ræðu til þjóð­ar­inn­ar þar sem hann bað guð um að blessa Ís­land veitti Kaupþing af­l­ands­fé­lagi lán sem not­að var til að kaupa verð­lít­il skulda­bréf af starfs­mönn­um og vild­ar­við­skipta­vini bank­ans. Nú, 15 og hálfu ári eft­ir að lán­ið var veitt, stend­ur til að sak­sækja þrjá ein­stak­linga í Lúx­em­borg vegna þess.

Mest lesið í mánuðinum

Nýtt efni

Mest lesið undanfarið ár